Privacy and Cookie policy

1.Privacyverklaring

Dit document is de privacy policy van Antwerp Euroterminal NV (hierna genoemd: “AET”). AET is een naamloze vennootschap met zetel te Blikken, Kaai 1333 te 9130 Verrebroek. AET is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0474.283.874.

Deze privacy policy omvat het gebruik en de opslag van persoonsgegevens die aan AET verstrekt worden in het kader van de bedrijfseigen processen. Voor ons privacy- en cookiebeleid met betrekking tot de website verwijzen wij u door naar https://aet.be/privacy-and-cookie-policy/.

Het is mogelijk dat deze privacy policy in de toekomst gewijzigd wordt, bijvoorbeeld in het geval van wijzigingen aan onze systemen of om te voldoen aan nieuwe legale, administratieve of contractueel bepaalde verplichtingen. Wij raden dan ook aan om op regelmatige basis deze privacy policy te bekijken. Belangrijke wijzigingen aan deze privacy policy zullen aangekondigd worden op onze website en via andere communicatiekanalen. Deze versie van de privacy policy is het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

AET is de data controller voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij een onderscheid tussen de volgende categorieën:

A. Klanten;
B. Leveranciers;
C. Werknemers (niet-CEPA);
D. Werknemers (CEPA);
E. Sollicitanten;

A. Indien u een klant bij ons bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (bv uw naam, geboortedatum, geslacht, afbeelding, …);
 • Elektronische identificatiegegevens (uw e-mailadres);

B. Indien u een leverancier bij ons bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (bv uw naam, geboortedatum, geslacht, afbeelding, …);
 • Elektronische identificatiegegevens (uw e-mailadres, …);

C. Indien u een werknemer (niet-CEPA) bij ons bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (bv uw naam, geboortedatum, geslacht, afbeelding, …);
 • Elektronische identificatiegegevens (uw e-mailadres, …);
 • Financiële identificatiegegevens (bv uw rekeningnummer, …);
 • Academische curriculum (bv uw CV, uw opleidingsniveau, uw huidige werkgever, …);
 • Beroepsbekwaamheid (bv uw behaalde certificaten, , …);
 • Biometrische identificatiegegevens (uw vingerafdruk voor tijdsregistratie)

D. Indien u een werknemer (CEPA) bij ons bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (bv uw naam, geboortedatum, geslacht, afbeelding, …);
 • Elektronische identificatiegegevens (uw e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bv uw rekeningnummer, …);
 • Academische curriculum (bv uw CV, uw opleidingsniveau, uw huidige werkgever, …);
 • Beroepsbekwaamheid (bv uw behaalde certificaten, , …);

E. Indien u een sollicitant bij ons bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (bv uw naam, geboortedatum, geslacht, afbeelding, …);
 • Elektronische identificatiegegevens (uw e-mailadres);
 • Academische curriculum (bv uw CV, uw opleidingsniveau, uw huidige werkgever, …);
 • Beroepsbekwaamheid (bv uw behaalde certificaten, , …);

Daarnaast verwerken wij eventuele data die u zou verstrekken in de context van communicatie om bv een vraag te stellen over onze diensten.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

A. Om u te informeren over onze dienstverlening.

Zo kunnen wij u informeren over onze tarieven, aanpassingen aan bestaande tarieven, wijzigingen in dienstverlening, … Wij verwerken hiervoor uw persoonsgegevens met uw vrijwillige toestemming als betrokkene.

B. Om uw vragen te beantwoorden.

Indien u ons een vraag stelt per telefoon, via e-mail of een ander medium, zullen wij uw geleverde persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Hiervoor kunnen wij ook reeds aanwezige persoonsgegevens gebruiken, samen met andere gegevens die noodzakelijk zijn om uw vraag correct te verwerken. Wij verwerken hiervoor uw persoonsgegevens in context van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde.

C. Om u te contacteren in de context van een rekruteringsproces.

Wanneer u solliciteert voor een vacature bij AET, gebruiken wij de aangeleverde persoonsgegevens om contact met u op te nemen, u te informeren over het verloop van het rekruteringsproces en om u eventueel uit te nodigen om op gesprek te komen. Persoonsgegevens die hiervoor gebruikt kunnen worden, worden vermeld in II.E. Wij verwerken hiervoor uw persoonsgegevens met uw vrijwillige toestemming als betrokkene.

D. Om uw veiligheid en de veiligheid van anderen op onze terminal te garanderen.

Door een proces van gerichte toegangscontrole zorgen wij voor een verhoogde veiligheid op onze terminal. Dit houdt o.a. in, maar beperkt zich niet tot, het sturen van verkeersstromen, het toekennen of ontzeggen van toegang tot bepaalde delen van de terminal, het kunnen controleren van onrechtmatige toegang en standaard beveiligingsvereisten eigen aan een terminal van onze omvang en werking. Wij verwerken hiervoor uw persoonsgegevens in context van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde

E. Om u toegang te verlenen of ontzeggen tot (delen van) onze systemen

Om de veiligheid van o.a. de persoonsgegevens van derden te verzekeren, beperken wij de toegang tot onze systemen o.a. op basis van functie, persoon, … Zo kunnen wij onrechtmatig toegang tot onze systemen beperken. Hiervoor gebruiken wij uw elektronische identificatiegegevens. Wij verwerken hiervoor uw persoonsgegevens in context van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij vereist door wet of op bevel van een rechtbank. Intern lijsten wij in het GDPR-register op wie op welke manier toegang heeft tot welk onderdeel van uw persoonsgegevens. Hierbij geven wij ook intern geen persoonsgegevens door tenzij de persoon direct verbonden is aan de taak waarvoor uw persoonsgegevens nodig zijn.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

AET gebruikt veiligheidsoplossingen die hedendaags en up-to-date zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatige wijziging, vernietiging of elk ander onrechtmatig proces. Wij slaan uw persoonsgegevens niet langer op dan nodig voor het verwerkingsdoel waarvoor ze gebruikt worden, waarbij wij rekening houden met wettelijk bewaartermijnen.

Werknemers mogen uw persoonsgegevens enkel verwerken op basis van een specifieke vraag die past in de gegevensverwerkingsgrond van toepassing op uw persoonsgegevens. Indien een datalek toch zou voorkomen, zal AET binnen de 72 uur aan de Privacycommissie en de betrokkene(n) dit melden.

Welke rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?

U hebt het recht om:

 • Te vragen welke persoonsgegevens wij van u bezitten;
 • Te vragen om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Te vragen om de gegevensverwerkingsgronden van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Te vragen om een uittreksel van uw persoonsgegevens;

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt in de context van vrijwillige toestemming, kunt u op elk moment uw toestemming intrekken.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt in de context van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, kunt u uw rechten uitoefenen zolang dit onze gerechtvaardigde belangen, zijnde het correct en wettelijk uitoefenen van onze bedrijfsactiviteiten, niet schaadt.

U kan uw verzoek richten, gebaseerd op bovenstaande rechten, naar gdpr @aet.be of per post naar het bovenvermelde adres. AET kan uw verzoek niet verwerken zonder een identificatiebewijs. Dit om onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Ook kan bestaande wetgeving, waar van toepassing, voorwaarden en beperkingen opleggen aan het uitoefenen van uw rechten.

Wij vragen dat uw verzoek de volgende gegevens bevat:

 • Een duidelijke formulering van het recht dat u wenst uit te oefenen (zie VI.);
 • Een duidelijke formulering van de persoonsgegevens waarover uw verzoek gaat (zie II.);
 • Een duidelijke formulering van de gegevensverwerkinggrond die van toepassing is op uw persoonsgegevens (zie III.);
 • Een duidelijke formulering van de reden van verwerking van uw persoonsgegevens (zie III.)

Ongeacht de context van de verwerkingsgrond is het niet mogelijk om gegevens te verwijderen of wijzigen omdat deze voor u ongunstig zouden zijn (bv een slechte evaluatie) of om wettelijke procedures (bv het bijhouden van persoonsgegevens in de context van een strafrechtelijk onderzoek) te omzeilen. Indien uw de gegevensverwerkingsgrond van uw persoonsgegevens wenst te beperken, vragen wij u om uw legitiem belang hierbij aan te tonen en hoe dit zou primeren boven het belang van onze bedrijfseigen processen. Indien u een uittreksel wenst van uw persoonsgegevens in een niet-standaardformaat, is het mogelijk dat wij een vergoeding vragen voor de benodigde werkuren. Gegevens die wij hebben verkregen door de verwerking van uw persoonsgegevens voor u een recht op verwijdering vraagt of de gegevensverwerkinggrond aanvecht, blijven rechtmatig verstrekt en in ons bezit.

Indien u nog verdere vragen hebt over deze privacy policy, kan u contact opnemen via gdpr@aet.be. Wij verbinden ons er toe om binnen een redelijke termijn te antwoorden op uw vragen en verzoeken, mits zij duidelijk geformuleerd zijn.

2. Cookie- en privacyverklaring mbt de website

Gebruik van de website

AET verwerkt geen enkel persoonsgegeven over haar bezoekers aan de website. Er worden wel anoniem gegevens verzameld over wanneer en het aantal keren dat een bepaalde pagina wordt bezocht. Hierbij worden geen andere data genoteerd.

Persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij het invullen van een formulier op deze site met betrekking tot een vraag, een klacht, een informatie of advies, verwerkt AET om de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen.

Hosting

De hosting van deze website wordt uitgevoerd door het webhostingbedrijf:

Combell nv
Skaldenstraat 121
9042 Gent
België

Ondernemingsnummer: BE 0541.977.701 | RPR Gent

Gelieve het privacybeleid van dit webhostingbedrijf te raadplegen.

Cookie verklaring

Hiernavolgend vindt u de “cookieverklaring” van de firma “AET”.
Verklaring van de firma “AET” naar de “gebruiker” van deze website aangaande het plaatsen van cookies bij het bezoek van de website door de “gebruiker” in toepassing van de ‘Wet’: art. 129 – Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

Zie volgende pagina : Cookie Policy EU